2018-07-13

Ochrona danych osobowych


Klauzula Ogólna

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 3 BAJKA w Konstantynowie Łódzkim, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Lutomierska 4, reprezentowane przez Panią Dyrektor Przedszkola, p3@bajka.konstantynow.pl, tel. 791 990 199.

 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iodo@interia.pl.

 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

  • obowiązujących przepisów prawa,

  • zawartych umów,

  • lub na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z artykułem  6 ust. 1 pkt. a, b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach, w ramach prowadzonej działalności statutowej Administratora:

  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,

  • realizacji umów zawartych z Administratorem,

  • a w szczególnych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 5. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.

 6. Pozyskane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do celów określonych w pkt. 4. Następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 7. Osoba, której dane Administrator pozyskał ma prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,

  • ich sprostowania (poprawiania w przypadku gdy są niepoprawne lub niekompletne),

  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  • przeniesienia swoich danych,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00 w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  • wycofania zgody w każdym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. W pozostałych przypadkach podanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów.

 9. Pana/Pani dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora.


Przepisy i akty prawne


Wnioski do pobrania

Wnioski dostępne w sekcji załączniki

 

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się