2021-04-19

Konsultacje Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla naszej gminy

Weź udział w konsultacjach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Konstantynów Łódzki

Do 5 maja 2021 r. trwają konsultacje aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Konstantynów Łódzki. Prosimy wszystkich mieszkańców oraz przedsiębiorców działających terenie gminy o wypełnienie ankiety zawierającej niezbędne dane dotyczące zużycia energii w obiektach/budynkach będących Państwa własnością, lub w których prowadzicie działalność.

Plan stanowi podstawę do aplikowania o dofinansowanie inwestycji zmniejszających emisję CO2 czyli takich, które pomniejszają zużycie energii lub prowadzą do jej efektywnego wykorzystania, ograniczają szkodliwe emisje zanieczyszczeń oraz wdrażają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Do przykładowych przedsięwzięć należą: docieplenie budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródła ciepła, wykorzystanie instalacji odnawialnych źródeł energii, budowa nowych obiektów pasywnych/energooszczędnych, wymiana urządzeń i oświetlenia na energooszczędne, wymiana środków transportu na niskoemisyjne itp.

Aktualizacja dokumentu pozwoli ocenić jakie efekty przyniosły inwestycje zrealizowane w ostatnich latach w naszej gminie, zarówno przez mieszkańców jak i podmioty gospodarcze i użyteczności publicznej. Będzie to sygnał czy zaplanowane inwestycje przyniosły oczekiwane rezultaty oraz czy prawidłowo jest realizowana gospodarka energetyczna.

Więcej informacji na temat Planu znajdziecie Państwo tutaj.

W przypadku ankiety skierowanej do przedsiębiorstw nie zbieramy żadnych informacji handlowych czy gospodarczych, których udostępnianie mogłyby potencjalnie godzić w interes Państwa przedsiębiorstwa. W ankiecie można zaznaczyć, że nie chcą Państwo, aby w opracowaniu przedstawiano informacje dotyczące firmy, wówczas przekazane dane będą ujęte w całkowitym bilansie potrzeb energetycznych gminy, bez wskazania na konkretne przedsiębiorstwo.

W celu zgłoszenia inwestycji proekologicznych do dopisania w planie należy wypełnić Kartę zadania. Jeśli wnioskodawca planuje umieścić kilka zadań w PGN-ie należy to opisać w osobnych kartach.

W czasie ankietyzacji nie zbieramy również żadnych danych osobowych.

Ankiety są dostępne w Urzędzie Miejskim lub w linkach poniżej tej informacji. Należy je wypełnić do 5 maja 2021 r.

Ankiety i karty zadań oraz i inne uwagi do PGN można składać w formie pisemnej:

  1. pocztą tradycyjną na adres: Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Andrzej Gołąbek 91-334 Łódź, ul. Kwidzyńska 14
  2. osobiście lub pocztą do siedziby Urzędu Miejskiego, ul Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: auipe@auipe.pl lub sekretariat@konstantynow.pl

Zapraszamy Państwa do współpracy przy tworzeniu tego dokumentu na każdym jego etapie. Niezwykle ważny jest udział wszystkich interesariuszy.

W wypadku pytań prosimy o kontakt z:

lub z przedstawicielem wykonawcy aktualizacji PGN:

  • Martą Podfigurną z Agencji Użytkowania i Poszanowania Energii, tel. 572 362 567; e‑mail: martapodfigurna@auipe.pl

Dokumenty do pobrania:

Ankieta dla budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych w formacie.docx

Ankieta dla budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych w formacie.pdf

Ankieta dla budynków użyteczności publicznej w formacie.docx

Ankieta dla budynków użyteczności publicznej w formacie.pdf

Ankieta dla przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych w formacie.docx

Ankieta dla przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych w formacie.pdf

Karta zadania w formacie.docx

Karta zadania w formacie.pdf

Źródło artykułu: konstantynow.pl (Odnośnik otwiera się w nowym oknie)

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się